Złóż PIT 36 online i wywiąż się z obowiązku wobec fiskusa

Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę w formie spółki prawa cywilnego, jest sporządzenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w zamkniętym już roku podatkowym. Dla wielu podatników oznacza to konieczność przygotowania PIT 36 online.

  1. PIT 36 złóż do urzędu skarbowego do końca kwietnia
  2. PIT 36 online
  3. Korekta zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty

Obowiązek złożenia PIT 36 lub PIT 36L ciąży na każdym przedsiębiorcy, który w danym roku podatkowym prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność ta była prowadzona przez cały rok, czy tylko przez kilka dni.

PIT 36 złóż do urzędu skarbowego do końca kwietnia

Rozliczenie PIT 36 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zeznanie podatkowe nie dotyczy jednak jedynie pozarolniczej działalności gospodarczej – na tym formularzu należy rozliczyć również dochody z umów o pracę, jeśli przedsiębiorca oprócz prowadzonej działalności nawiązał stosunek pracy, dochody z umów zlecenie, działalności nierejestrowanej czy opodatkowanych zasiłków z ZUS lub urzędu pracy. Innymi słowy, na PIT 36 podlegają rozliczeniu wszystkie dochody przedsiębiorcy opodatkowane na ogólnych zasadach, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż do końca kwietnia danego roku za rok poprzedni, przy czym jeśli 30 kwietnia wypada w weekend lub dzień wolny od pracy, termin upływa kolejnego dnia roboczego.

PIT 36 online

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, może złożyć PIT 36 online. To bardzo wygodna forma, ponieważ nie wymaga wizyty w urzędzie, umawiania się na wizytę czy drukowania i ręcznego podpisywania swojego zeznania. Rozliczenie PIT można szybko i wygodnie przygotować w programie e-PITy, czyli darmowej aplikacji, dostępnej dla każdego podatnika w internecie. Za jego pomocą można nie tylko przygotować deklaracje podatkowe, ale również wysłać je prosto do właściwego US drogą elektroniczną, wykorzystując bramkę e-deklaracje. Zeznanie trzeba podpisać, korzystając, np. z podania wysokości dochodu zamieszczonego w zeznaniu za ostatni rozliczony rok podatkowy, a więc w przypadku zeznań składanych w roku 2022 za rok 2021, kwota do podpisu będzie widoczna na rozliczeniu za rok 2020. Na koniec można pobrać deklarację oraz urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem, że dokument dotarł do fiskusa.

 pit 36 online

Podobne obowiązki dotyczą przedsiębiorców, którzy swoje dochody opodatkowują nie na zasadach ogólnych, ale według zasad podatku liniowego. W tym wypadku właściwą deklaracją jest formularz PIT 36L online.

Korekta zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty

Niejednokrotnie zdarza się, że już po złożeniu zeznania rocznego wychodzą na jaw błędy, które mają istotne znaczenie dla wysokości podatku dochodowego. Wówczas konieczne jest złożenie stosownej korekty, której dokonuje się na tym samym formularzu podatkowym. Do korekty można dołączyć wyjaśnienie jej złożenia, mające charakter informacyjny. Korekta będzie również konieczna w przypadku, w którym do jej złożenia wezwie podatnika urząd – każdy formularz jest skrupulatnie weryfikowany, a przedsiębiorca rozliczany m.in. z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Wszelkie niezgodności powinny zostać niezwłocznie wyjaśnione, a błędne zeznanie skorygowane.