Biała lista podatników – podstawy działania

Biała lista podatników VAT jest specjalnym wykazem z którego powinni korzystać podatnicy, w szczególności w sytuacjach dokonywania płatności czy przelewów do kontrahenta, by sprawdzić czy jest on podmiotem odpowiednio zarejestrowanym w rejestrach organów państwowych i podatkowych. Żeby móc jednak korzystać z narzędzia należy poznać podstawy jego działania oraz zakres informacji dostępnych w ramach jego funkcjonalności.

Podstawy prawne działania białej listy

Zgodnie z Ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) art. 96b to Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz pomiotów Białej listy podatników VAT. Zgodnie z ustępem pierwszym tego przepisu są to dwa rodzaje podmiotów:

 1. podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Okres i termin danych udostępnianych w wykazie

Wykaz Biała lista podatników VAT jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest sprawdzenie czy dany podmiot znajduje się w wykazie białej listy podatników VAT w danym dniu, ale nie tylko. System ma umożliwiać weryfikację również innych dni, przypadających jednak nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzonych rok, w którym dany podmiot jest sprawdzany.

Wyciąg z przepisów:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Budowa wykazu

Biała lista podatników VAT zawiera określony katalog informacji o podmiotach. Wymieniono 13 podstawowych pozycji. Biała lista podatników VAT zawiera przede wszystkim (zgodnie z art.   96b. ust. 3):

 • firma (nazwa) przedsiębiorcy – lub imię i nazwisko;
 • numer identyfikacyjny podmiotu;
 • status podmiotu;
 • numer identyfikacyjny REGON;
 • numer KRS;
 • adres siedziby;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • dane prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • dane lub firma wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych.

Wykaz zawiera z założenia dane aktualne, aktualizowane raz na dobę w każdy dzień roboczy. Dostęp do Białej listy podatników VAT możliwy jest za pomocą internetu, bezpłatnie, również przez system teleinformatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.