Czym jest weksel in blanco?

Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia umowy – każdy przedsiębiorca z pewnością słyszał o wekslu, jednak niewielu z nich wie dokładnie na jakich zasadach funkcjonuje. Czym jest weksel in blanco i jakie może pełnić funkcje?

Weksel – co to jest?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, wyróżniający się tym, że podpis na nim złożony jest podstawą zobowiązania wekslowego. Osoba, która składa ów podpis w dokumencie, bierze na siebie obowiązek spłaty sumy pieniężnej na konto drugiej osoby bądź firmy w ustalonym czasie. Istnieją dwa główne typy weksla – własny oraz trasowany, jednak istnieją również inne jego warianty – m.in. gwarancyjny, kaucyjny, depozytowy oraz weksel in blanco.

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco w chwili wystawienia jest celowo niewypełniony. Nie zawiera informacji, które prawo wekslowe uznaje za konieczne. Inaczej nazywany jest wekslem niezupełnym, a najczęściej stosuje się go przy kredytach i pożyczkach. Elementem, który najczęściej pomija się w wypełnianiu dokumentu, jest suma wekslowa. Wpisywana jest ona zazwyczaj zgodnie z deklaracją wekslową, która reguluje sposób oraz okoliczności uzupełnienia weksla. Dokument ten ma na celu zabezpieczać przed oszustwem. 

Jakie funkcje może pełnić weksel in blanco?

Weksel in blanco może pełnić kilka funkcji:

  • płatnicza – jako zapłata przy zakupie dóbr lub usług,
  • kredytowa – podczas udzielenia kredytu kupieckiego. Wówczas termin opłaty za towar lub usługę jest odroczony – należy spłacić go do zawartej w wekslu daty,
  • gwarancyjna – jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych, obowiązujących w momencie wystawienia oraz przyszłych,
  • obiegowa – wszelkie prawa wekslowe mogą być przenoszone na inne osoby,
  • refinansowa – uzyskanie przez posiadacza weksla sumy wekslowej, zredukowanej o dyskonto oraz prowizję bankową przed upłynięciem terminu płatności weksla.

Kiedy i jak działa weksel in blanco?

Weksel in blanco wykorzystywany jest przez przedsiębiorców wówczas, gdy starają się oni o pożyczkę bądź w momencie, gdy potrzebne jest im zabezpieczenie podczas wnioskowania o kredyt w banku. Po to rozwiązanie sięgają głównie małe i średnie firmy bądź te, które istnieją na rynku od niedawna. Jak działa weksel in blanco? Sprawia on, że przedsiębiorstwo staje się wiarygodne. Jest to również zabezpieczenie przed niewypłacalnością oraz ochrona wierzytelności.

Wystawienie weksla in blanco

Poprawnie wystawiony weksel musi spełniać kilka warunków. Choć wariant in blanco jest niepełny, musi zawierać podpis dłużnika, który złożony jest jako zobowiązanie. Ponadto treść nieuzupełniona musi być zamierzona. Do weksla tego typu dołącza się deklarację wekslową, zawierającą dane o sposobie i okolicznościach, podczas których dokument trzeba uzupełnić.

Weksel in blanco w usłudze faktoringu

Weksel in blanco to opcja zabezpieczenia finansowania, wykorzystywana przez banki, firmy leasingowe i faktoringowe. Dokument ten chroni przed ryzykiem powstania opóźnień w płatnościach. Firma faktoringowa, nawiązując współpracę z faktorantem, zawiera umowę, w której znajduje się m.in. zapis o zabezpieczeniu interesów faktora. W momencie, gdy klient nie płaci należności terminowo, faktor może na wekslu in blanco zapisać wysokość długu wraz z terminem spłaty. Jeżeli faktorant nadal nie zwróci pieniędzy, firma faktoringowa może skierować sprawę do sądu.